fbpx

Vegards bacheloroppgave om lysforurensning er nominert til Norsk Lyspris 2021!

Vegards bacheloroppgave om lysforurensning er nominert til Norsk Lyspris 2021! 1920 1368 SML Lighting

Vegards bacheloroppgave om lysforurensning er nominert til Norsk Lyspris 2021!

Vegard, en av våre flinke lysdesignere, har fått sin bacheloroppgave om lysforurensning nominert til Norsk Lyspris 2021 i kategorien UNG! I oppgaven stiller han det dagsaktuelle spørsmålet:

«Hvordan kan lysdesign bidra til å redusere lysforurensning i kommune-Norge?»

Oppgaven kartlegger hvordan forskjellige kommuner i Norge forholder seg til lysforurensing og om det er hensyntatt i kommune- og reguleringsplaner.

Dette er et utdrag av bacheloroppgaven til Vegard. Hele oppgaven kan du lese her.

Lysdesign

Lysdesign handler om gjennomtenkt bruk av kunstig og naturlig lys der kreativitet møter tekniske utfordringer, anbefalinger og krav som lysdesigneren må ta hensyn til. Det handler også om å gjennom lyssetting gi trygghet, ivareta miljø og omgivelser og om å se muligheter,
forutsetninger og behov.

For å få realisert god belysning kreves analyser, god planlegging og forståelse av behov og tekniske utfordringer. Lysdesign handler derfor om å bruke lyset på en bevisst måte og vil kunne bidra til å redusere uønsket lysforurensing.

Hva er lysforurensning?

Lysforurensing er lys på feil sted til feil tid og med feil lysstyrke. Det er altså uønsket eller overflødig kunstig lys. Det er en betegnelse for negative konsekvenser menneskeskapt belysning bringer med seg. Noen av disse konsekvensene er hvordan nattehimmelen blir påvirket og stjernehimmelen blir vanskeligere å observere.

Lysstråler brer seg ut til de blir absorbert av fysiske hindringer. I atmosfæren møter lysstrålene små partikler hvor noe av lyset absorberes. Det resterende lyset reflekteres, eller spres videre ut i omgivelsene og skaper strølys. I belysningssammenheng defineres strølys som lys som spres i utilsiktet retning. Det har da ofte en intensitet som kan virke sjenerende på mennesker, naturmangfold og miljøet. Mengden strølys reguleres av hvordan vi styrer eller i hvilken grad vi klarer å styre lyset dit vi ønsker, avstanden fra lyskilde til belysningsobjekt, atmosfæriske forhold, flatens/objektets reflektans og den totale installerte lumenverdien i belysningsanlegget.

Lys som forurensing påvirker det naturlige miljøet med å forandre kvantitet og kvalitet av det totalet lysbildet. Det naturlige lyset fra nattehimmelen blir hindret i å nå frem til oss i tilstrekkelig grad, hvor det kunstige lyset forurenser atmosfæren.

Blending

Blending oppstår når man får lys fra en lyskilde direkte mot øynene og det oppstår ugunstige luminansfordelinger, for høye luminanskontraster eller gradienter. Den kan være direkte blending eller indirekte ved refleksjon. Om armaturen sender skarpt lys inn i den naturlige synsretningen, vil den også føre til synsnedsettende blending.

Blending skilles mellom to hovedtyper:
1. Synsnedsettende blending også kalt fysiologisk blending
2. Ubehagsblending også kalt psykologisk blending

I forbindelse med blending oppstår det sløringsluminans når strølys fra øyets okulære medier
legger seg over området på netthinnen hvor synsobjektet og omgivelsene er avbildet, som
gir en forhøyning av observatørens luminansforskjellterskel.

Ved blending vil pupillens åpning bli mindre enn det luminansen i det øvrige synsfeltet skulle tilsi. Slik vil evnen til å se andre objekter i synsfeltet blir svekket eller i verste fall forsvinne. Ved kraftig blending kan det oppstå etterbilder som «brenner» seg fast på netthinnen.

Ved å unngå blending vil synet rekke å tilpasse seg lavere lysnivåer, noe som vil lede til økt oversikt over omgivelsene og området. Øyet adapterer seg til det høyeste lysnivået og omgivelsene rundt oppleves mørkere.

Veien videre

Lysforurensing er et tema med økende oppmerksomhet, og stadig nye medieoppslag viser dette. Belysning har vært lite regulert, spesielt ved privat bruk. Lysforurensing er for mange en ukjent tematikk. Regulering av belysning som virkemiddel for å redusere lysforurensing bør i større grad inngå i kommunale planer og nedfelles som juridisk bindende bestemmelser.

Kommuner bør utarbeide egne lysplaner i samarbeid med lysdesignere. Videre bør lysdesignere ha innsikt i utfordringene og være oppdatert på belysningstiltak som gir tilstrekkelig belysning samtidig, som det reduserer lysforurensing og bidrar til å ivareta at vi kan se nattehimmelen.

Lysdesignere har et ansvar for å videreformidle kunnskap slik at også private aktører tar gode valg når det skal prosjekteres nye prosjekter. For en lysdesigner er det viktig å komme tidlig inn i planleggingsfaser for å kunne bidra med best mulig løsningsforslag. Å komme inn etter at prosjektet er i sluttfasen eller ferdigstilt vil det begrense mulighetene for et godt design og gode løsninger.

Bevisstgjøring av problemet slik at flere anerkjenner lysforurensing som et reelt miljøproblem, er viktig del av arbeidet for å bevare mørket. Med sin kunnskap kan en lysdesigner, informere om og prosjektere gode løsninger innenfor belysning. I samarbeid med kommuner og private aktører kan det utarbeides lysplaner der lysforurensing er godt integrert. Resultatene fra spørreundersøkelsen tyder også på at det er behov for mer kunnskap i kommune-Norge rundt denne tematikken.

Konklusjon

Det viser også at en lysdesigner bør være en del av teamet innenfor offentlig planlegging og entreprenørvirksomhet, slik at de blir inkludert i prosjekter fra oppstart og helt frem til realisering og etterkontroll av lysanlegget.

Ut fra denne oppgaven tyder det på at regulering av belysning i kommunale planbestemmelser synes å forekomme i liten grad. Noen kommuner som har bestemmelser som i noen grad regulerer lysbruk, men i for liten grad med tanke på at det skal ha effekt på lysforurensing. Her er det viktig at nok og god informasjon om belysning og belysningsprinsipper som ivaretar temaet er tilgjengelig og tydelig for kommunene.

Det er viktig at en slik plan har et tydelig mål om å redusere lysforurensingen slik at
konsept, strategi og løsninger gjennomføres med dette som bakgrunn og rammebetingelse. Viktigste funnet i planen for redusert lysforurensing var bruk av lysstyringsystem. Ved bruk
av slike systemer blir mulighetene mange. Ved å designe et lysanlegg for en hel by der man
har muligheten til å dimme og styre lysnivåer etter vær, føre og aktivitetsnivåer kan gi
betydelig bidrag til å redusere lysforurensingen.

Andre viktige tiltak for å unngå lysforurensing som lysdesign kan bidra med i planlegging og prosjektering er:

  • Lyskilder med varm fargetemperatur
  • Lyskilder med lav intensitet
  • Armaturer med god skjerming (ikke over armaturens horisontlinje)
  • Bruk av lave master (dette gjør det enklere å styre lyset dit du ønsker)
  • Ikke bare se på hva som trenger lys, men også det som ikke trenger
  • Sørge for myke overganger fra lys til mørket.

For å unngå lysforurensing er det viktig at designeren planlegger belysningen for et større
areal. Slik kan belysningen få en helhet og kan virke sammen for å unngå konkurrerende
lyskilder. Ved bruk mindre lys med lavere intensitet vil mørke områder oppleves lysere.
Med god kunnskap og godt samarbeid mellom lysdesignere og kommunene kan lysdesign
derfor bidra til å redusere lysforurensing i Norge.


Våre prosjekter