fbpx

Leveringsbetingelser og retur

 • Ved bestilling plikter kjøper å gjøre seg kjent med disse leveringsbetingelser.

   

  (1) Generelt

  Kjøpers aksept av vår ordre inkluderer aksept av disse betingelser. Vi forbeholder oss retten til å endre avgitte priser som følge av endringer i valutakurs, toll- eller avgiftssatser eller annet forbehold utenfor vår kontroll helt til fakturadato.

   

  (2) Leveranse

  For alle leveranser beregnes et frakttillegg av netto fakturabeløp som følger:

  Sone 1 – Østlandet ……………………………………………… 3,0 %
  Sone 2 – Sørlandet ……………………………………………… 3,5 %
  Sone 3 – Vestlandet og Trøndelag ………………………….4,0 %
  Sone 4 – Nord-Norge …………………………………………… 6,0 %

  I tillegg belastes transportforsikring med 0,5 %.

  Det belastes en minimumssum samlet for frakttillegg og transportforsikring pålydende kr. 350,-.
  For leveranser av master og fundamenter belastes reelle emballasje- og fraktkostnader. Dette gjelder også ved avtale om bruk av kranbil.
  Miljøgebyr belastes etter de til enhver tid gjeldende satser av netto fakturabeløp. Beløpet spesifiseres på fakturaen. Dette er i henhold til forskrifter fra Miljøverndepartementet om EE-avfall.
  Kjøper plikter å anmerke ovenfor transportør dersom det påvises skade eller manko ved varemottak.
  Feil ved forsendelse må meldes skriftlig uten ugrunnet opphold, og senest 6 dager etter varens mottagelse. Fakturanummer må oppgis.

  (3) Betalingsbetingelser

  Betalingsbetingelser er netto pr. 15 dager. Etter betalingstidens utløp beregnes morarente iht. Lov om rente ved forsinket betaling.
  Kjøper plikter å betale den avtalte kjøpesum fullt ut ved forfall til SML Lighting selv om kjøper har reklamert på varen.

  (4) Forbrukerkjøp

  Alle ordrer skal forskuddsbetales.

  (5) Spesialbelysning

  For spesialbelysning skal det alltid inngås særskilt avtale om pris og leveringstid. Slik avtale vil være bindende for tilbudte typer og antall.
  Produkter som produseres etter kjøpers spesifikke ønsker betraktes som spesialbelysning. I de tilfeller hvor utførelse av slike produkter er direkte avhengig av bygningsmessige mål, er måltaking kjøpers ansvar. Likeså at alle forhold i denne forbindelse er avdekket.
  Ved eventuell avbestilling under produksjonsfasen forbeholder vi oss rett til å kreve betaling for alt utført arbeide, både når det gjelder produksjon og konstruksjonsarbeider forut for produksjonsstart.

  For varer som bestilles etter kjøpers ordre, aksepteres ikke avbestilling senere enn 3 uker før bekreftet leveringstid.
  Eventuell retur av slike varer krediteres ikke med mindre det foreligger særskilt, skriftlig avtale.
  SML Lighting forbeholder seg eksklusiv opphavsrett til tegninger, tekniske detaljer og annet som blir betrodd kjøper i forbindelse med tilbud/anbud og leveranse av spesialbelysning og spesialtilpassede løsninger.

  (6) Retur

  Varer tas ikke i retur uten etter skriftlig avtale. Er retur akseptert, belastes det et mottagelsesgebyr på minimum 20% av fakturert nettobeløp, dog minimum kr 1 000,-. Returvarer skal fremstå ubrukte, uten skader og returneres i original emballasje, samt være merket med fakturanummer. Returforsendelser skjer for kjøpers regning og risiko.
  For armaturer avtalt benyttet til prøveoppheng er kjøper ansvarlig for eventuelle skader.
  Det gis ikke kredit på returnerte spesialarmaturer og armaturer modifisert etter kjøpers ønske.
  Retur av varer senere enn 6 måneder / 4 måneder for LED-produkter, etter utstedelse av faktura aksepteres ikke.

  (7) Reklamasjon

  For våre vareleveranser gjelder Lov om kjøp (Kjøpsloven), med mindre annet er skriftlig avtalt.
  Reklamasjoner må skje umiddelbart. Kjøper plikter å undersøke varen grundig ved mottagelse. Feil eller mangler som burde vært oppdaget ved slik undersøkelse kan ikke gjøres gjeldende dersom kjøper har unnlatt å undersøke varen ved mottagelse.
  Transportskader skal umiddelbart påføres fraktbrevet.
  Umiddelbart etter at mangel er oppdaget skal kjøper fremsette reklamasjon skriftlig ovenfor SML Lighting.

  (8) Ansvarsforhold

  SML Lighting sitt ansvar begrenses til defekter som er en direkte følge av produksjonsfeil. Feil eller mangler på utstyr, som faller inn under SML Lighting sitt ansvar og er innenfor reklamasjonstiden, vil bli reparert eller erstattet med nytt utstyr.
  Reparasjoner og feilsøking (feilsøking dekkes normalt ikke) blir kun godtgjort etter skriftlig aksept med SML Lighting.
  SML Lighting sitt ansvar bortfaller dersom produktene monteres under andre driftsforhold enn forutsatt. Likeledes bortfaller leverandørens ansvar ved feilaktig bruk og/eller montering.
  Normal slitasje eller elde betraktes ikke som en mangel.
  SML Lighting sitt ansvar for mangler ved den leverte vare omfatter ikke sekundære skader eller tap.
  Herunder dekkes kun varen og ikke demontering/montering, frakt eller andre omkostninger.
  Kunde har selv ansvar for å sende defekt utstyrt for reparasjon.

  (9) Ansvar utover kontraktsbeløpet for mangler eller forsinkelse.

  SML Lighting har intet ansvar for følgeskader, tap eller kostnader som eventuelt kan følge av en forsinket eller mangelfull leveranse.
  SML Lighting tar heller intet konsekvensansvar for dagmulkt, arbeidskostnader, skadeserstatning, inntekts- eller leietap.
   

  (10) Spesifikasjoner og beskrivelse

  SML Lighting forbeholder seg uten forutgående varsel rett til endring av tekniske data, samt design på varer slik de fremstilles i kataloger, brosjyrer, billedmateriale, tegninger eller annen form for publikasjoner.
   

  (11) Forsinkelse         

  SML Lighting har ikke ansvar for forsinket leveranse når dette skyldes forhold som Force Majeure (definert som forhold som ligger utenfor partenes ansvar), streik, eller forhold fra transportørens side.
  Selger skal varsle kjøper om forsinkelsen og dens varighet i så god tid som mulig.
  Forsinkelser av slike årsaker gir ikke kjøperen rett til å trekke sine bestillinger tilbake, oppheve leveringsavtaler og kontrakter, eller stille erstatningskrav av noen art.
   

  (12) Tvister

  Eventuelle tvister som oppstår mellom partene skal forsøkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten avgjøres etter norsk lov ved selgers verneting. Som kontraktens verneting vedtas Sarpsborg.
   

  (13) Salgspant

  SML Lighting har salgspant i solgte varer for kjøpesum med tillegg av renter og omkostninger inntil varene er fullt ut betalt.

   

  SML Lighting AS

 • Om du må returnere varer må du fylle ut vårt returskjema.

  Returgods sendes til:

  SML Lighting AS
  C/O RST LOGISTICS AS TLF. 69795905
  Vangsveien 10
  1814 ASKIM
  NORWAY

 • Reklamasjon

  Ønsker du å reklamere på produkter levert av SML Lighting må du fylle ut og sende inn reklamasjonsskjemaet.


  Fyll ut skjema: