fbpx

Hvordan kan belysning bidra til å nå FNs bærekraftsmål, og hva kan SML Lighting gjøre for å underbygge dette?

Hvordan kan belysning bidra til å nå FNs bærekraftsmål, og hva kan SML Lighting gjøre for å underbygge dette? 1500 844 SML Lighting

Hvordan kan belysning bidra til å nå FNs bærekraftsmål, og hva kan SML Lighting gjøre for å underbygge dette?

10. juni 2022 // Denne artikkelen bruker underlag fra Lyskultur

FNs bærekraftmål

Belysning kan brukes som et viktig verktøy for å oppnå hele 11 av FNs 17 bærekraftsmål for 2030. Lyskultur har definert 10 grunner til hvorfor god belysning bør prioriteres av beslutningstakere på nasjonalt og internasjonalt plan. Disse grunnene henger tett sammen med FNs mål og reflekterer vår felles visjon om et mer bærekraftig samfunn.

Lyskulturs 10 grunner til å satse på bedre belysning er økt sikkerhet; økt trygghet; bedre opplevelser, trivsel og velvære; enklere å orientere seg; bedre helse; bedre klima; mindre lysforurensning; lavere energiforbruk; bedre læringsmiljø; og bedre prestasjonsevne.

Med dette som utgangspunkt vil våre design, belysningsløsninger og valg av produkter være førende for vår bærekraftsstrategi mot 2025.

Bilde av bærekraftsmål nr. 3, God helse og livskvalitet

Mål 3. God helse og livskvalitet 

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

Godt planlagt belysning kan forhindre alvorlige helseplager som kronisk stress, migrene og depresjon. Godt belyste uteområder brukes også mer til trening og sosiale aktiviteter, noe som forbedrer sinnstilstanden og virker stabiliserende på både blodtrykk og lymfe- og nervesystem. Investering i belysning på arbeidsplasser og skoler kan føre til økt lærings- og prestasjonsevne, og ikke minst bedre trivsel, helse og livskvalitet.

Vi designer belysning med mennesket i fokus, og kartlegger alltid behov og bruksområde. Rett lys på rett sted med riktig lysstyrke og fargetemperatur er med på å fremme god helse og livskvalitet. Ved å bruke fagfolk til å planlegge belysning er dette en av flere ting en lysdesigner legger til grunn for sitt design.

Bilde av bærekraftsmål nr. 4, God utdanning

Mål 4. God utdanning

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

Belysning kan forme det fysiske læringsmiljøet slik at personer med ulik alder og synsforutsetninger kan orientere seg, sosialisere og delta i ulike læringsaktiviteter. Konsentrasjon, humør, energinivå og hukommelse påvirkes også i stor grad av belysning. Riktig belysning kan optimalisere både læringsutbytte, prestasjoner og trivsel for alle individer. For at en belysningsløsning skal tilrettelegge for ulike aktiviteter og utnytte dagslyset på best mulig måte må lysstyring implementeres.

Vi har fokus på riktig valg av armaturer med rett fargetemperatur som kan bidra til økt læringsutbytte. Vi i SML Lighting kan komme med godt gjennomtenkte belysningsløsninger hvor samme lyskilde kan ha flere bruksområder tilpasset de aktivitetene som skal utføres i undervisningsrommet. Les mer om Human Centric Lighting her.

Bilde av bærekraftsmål nr. 7, Ren energi til alle

Mål 7. Ren energi til alle

Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle.

LED er den mest langvarige, og energi- og kostnadseffektive lyskilden på markedet i dag. Prosjekter som fokuserer på internasjonal distribusjon av strømbesparende LED-pærer i utviklingsland, for eksempel India og Afrika, har gitt flere i rurale områder muligheter til å studere, arbeide og utføre andre oppgaver på kveldstid. Dette har styrket livskvaliteten til enkeltmennesker og høstet økonomiske gevinster for samfunnet. En raskere overgang til LED vil også frigjøre energi til fremtidens økende energibehov.

Vi har alltid fokus på å finne gode og tilpassede løsninger som hjelper oppdragsgiver med å velge energieffektive og bærekraftige løsninger. SML Lighting har et bredt utvalg av produsenter som gjør det mulig å finne LED-produkter til ønsket kvalitet og riktig pris.

Bilde av bærekraftsmål nr. 9, Industri, innovasjon og infrastruktur

Mål 9. Innovasjon og infrastruktur

Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon.

Belysningsbransjens teknologiske utvikling resulterer i stadig nye energi- og kostnadseffektive lyskilder, belysningsarmaturer og styringssystemer. For å fortsette denne positive utviklingen må beslutningstakere investere i utvikling og produksjon, oppgraderinger av anlegg og styringssystemer og faglig kompetanse innen belysning i prosjekter.

Det å bygge fremtidsrettede bygg som er miljøvennlige krever ofte nøye prosjektering og kreative løsninger. BREEAM-NOR er Norges mest brukte miljøsertifiseringssystem for bygg og anlegg, og stiller krav til blendingskontroll, måling av energiforbruk, lysforurensning, og riktig styring av lyset. Dette er noe vi jobber med i våre prosjekter, og bistår gjerne med prosjekteringen.

Bilde av bærekraftsmål nr. 10, Mindre ulikhet

Mål 10. Mindre ulikhet

Redusere ulikhet i og mellom land.

Oppgradering av belysning kan være en av de enkleste og rimeligste måtene å gi et områdeløft på. Dette kan bidra til demokratisering og integrering av uteområder som for eksempel boligområder, parker, torg, lekeplasser og idrettsanlegg. God belysning gjør det offentlige rom mer tilgjengelig og legger forholdene bedre til rette for et sosialt liv og aktivisering for flere mennesker. Tilgjengelighet av kostnadseffektiv elektrisk belysning i utviklingsland kan også redusere sosioøkonomiske ulikheter mellom land.

SML Lighting er opptatt av menneskene som skal bruke uterommet og ønsker at alle får en litt bedre hverdag ved å gjøre uterommet trygt og spennende ved et godt og gjennomtenkt lysdesign. Les om utendørsbelysning her.

Bilde av bærekraftsmål nr. 11, Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Mål 11. Bærekraftige byer og samfunn

Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.

Energieffektiv belysning er en enkel måte å minimere energiforbruk og klimagassutslipp på. Rask innføring av energieffektive belysningsløsninger vil frigjøre energi. Dette er viktig for å imøtekomme vårt økte energibehov ettersom byer vokser og samfunnet blir mer elektrifisert. Riktig bruk av belysning vil også bidra til at vi føler oss trygge i og stolte av nærområdene våre, noe som styrker vår tilhørighet til området og dets identitet.

SML Lighting jobber med produkter som er effektive og godt avblendet slik at en ivaretar både hensynet til energiøkonomisering og mennesket som skal ferdes ute. Våre armaturer er bygget opp slik at en kan bytte komponenter i armaturen ved service i stedet for å bytte hele armaturen. Dette er å ta vare på miljøet.

Bilde av bærekraftsmål nr. 12, Ansvarlig forbruk og produksjon

Mål 12. Ansvarlig forbruk og produksjon

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.

Nye bærekraftstiltak innen blant annet økodesign og energimerking for belysningsprodukter har blitt vedtatt av EU-landene i år. Regelverk for kvalitetssikring og utfasing av produkter på markedet har også blitt strammet inn. Bransjen bør investere i utvikling av innovative og energieffektive lyskilder, belysningsarmaturer og lysstyring med lang levetid. Ikke minst er videreutvikling av effektive ordninger for gjenvinning og gjenbruk viktig for støtte opp under morgendagens krav til mer omfattende sirkulærøkonomi.

Focus Lighting er en av våre produsenter som har en sirkulær forretningsmodell. De prioriterer å reparere produkter under produksjonsfasen før de kastes eller gjenvinnes. Deres produkter er enkle og består av få, oppgraderte komponenter. Samtidig sørger de for at armaturene er modulære og delene kan byttes uavhengig av hverandre.

Vi representerer flere kjente merkevarer som produserer sine produkter i Europa. Ved å velge SML Lighting som samarbeidspartner sikrer du kortreiste, innovative og bærekraftige produkter som varer.

Bilde av bærekraftsmål nr. 13, Stoppe klimaendringene

Mål 13. Stoppe klimaendringene

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem (Basert på en erkjennelse av at FNs rammekonvensjon om klimaendring er det viktigste internasjonale og mellomstatlige forumet for forhandlinger om globale tiltak mot klimaendringer).

Med ny og energieffektiv teknologi og lysstyringssystemer kan vi redusere energiforbruket og klimagassutslippene fra belysning. Dagens energibruk for belysning i Norge er på 7-10 TWh, og ved hjelp av LED-belysning og styringssystemer kan vi redusere energibruken for belysning med opp til 90% innendørs og utendørs. I tillegg til implementering av klimavennlige belysningsløsninger i nybygg, bør alle rehabiliteringsprosjekter av bygninger inkludere oppgradering av belysning.

Bilde av bærekraftsmål nr. 14, Livet i havet

Mål 14. Livet under vann

Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Lys regulerer viktige livsfunksjoner som reproduksjon, næringsinntak, migrering og vekst i marine pattedyr, amfibier, fisk og mikroorganismer. I tillegg styrer lys fotosyntese i alger og koraller. Lysforurensning, særlig langs kystområder og store vanndrag, kan skade det biologiske mangfoldet og næringskjeder i svært viktige økosystemer. Ved å investere i lysfaglig kompetanse kan belysning som reduserer disse effektene implementeres.

Bilde av bærekraftsmål nr. 15, Livet på land

Mål 15. Livet på land

Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.

Gjennom sin skadelig påvirkning på dyr, fugler, insekter og planter kan lysforurensning true det biologiske mangfoldet på land. Noen av funksjonene lysforurensning kan forstyrre er sykluser og mønstre i kommunikasjon, næringssøk, migrering og reproduksjon hos dyr, pollinering hos insekter og plantevekst. Vi trenger lys; god belysning øker både sikkerhet, trygghet, orienteringsevne og helse, trivsel og velvære. Ved å bruke fagpersoner kan derimot vi integrere belysning som både er energieffektiv og som reduserer lysforurensning.

Hos oss er Selux spesielt dyktige på å lage belysningsløsninger som ivaretar natur- og dyrevern. Selux har for alvor prioritert og fokusert på de forskjellige kravene som stilles til ekstern belysning, og som samtidig ivaretar en helhet mellom det estetiske, sikkerhet og bærekraft. Forholdet mellom mennesker og naturen er viktig og prosjektene vi har i samarbeid med Selux har alltid fokus på bærekraftig lys og de mange faktorene som påvirker dette.

Les også: Hva er lysforurensing?

Bilde av bærekraftsmål nr. 17, Samarbeid for å nå målene

Mål 17. Samarbeid for å nå målene

Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

Det finnes allerede flere internasjonale organisasjoner og tette samarbeid innen den globale belysningsbransjen. Felles utarbeidelser av regelverk, standarder og veiledere styrker dette samarbeidet og fokuset på våre felles mål. Ved at beslutningstakere prioriterer og tar i bruk faglig kompetanse både nasjonalt og internasjonalt kan vi sammen utnytte det globale potensialet innen belysning til fordel for alle.


Vår ambisjon er å være den beste samarbeidspartneren innenfor lys og lysdesign.